Fördelar med smide

Smidda produkter har många fördelar i jämförelse med produkter tillverkade med alternativa metoder:

gjutning

Smide - gjutning

Materialet blir homogent och fritt från porer vid smidning. Detta innebär högre produktsäkerhet, minskad kassation och minskat behov av slutkontroll. Dessutom har man större möjligheter att värmebehandla smidda produkter till önskade egenskaper. Det innebär högre hållfasthet, som i sin tur innebär att man i många fall kan minska vikten på produkten.

svetsning

Smide - svetsning

Produkternas hållfasthet blir högre och materialförbrukningen mindre vid smidning. Vidare blir tillverkningskostnaden lägre, utom vid små serier.

maskinbearbetning

Smide - maskinbearbetning

Tågan i det smidda ämnet ger en högre hållfasthet hos de smidda produkterna, jämfört med produkter maskinbearbetade från stång. Behovet av maskinbearbetning blir mindre och totalkostnaden på färdig detalj blir mindre vid en viss seriestorlek. Beträffande lönsam seriestorlek för smide bestäms till stor del av geometrin på färdig detalj.